Κανονισμός διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς


1. Τα σχετικά με τον καθορισμό και διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους – δημότες του Δήμου.
2. Τα του καθορισμού του ετήσιου δικαιώματος βοσκής.
3. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν λόγω βοσκοτόπων,
4. Το καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον προσδιορισμό των σχετικών συνεπειών των παραβατών.
5. Τις υποχρεώσεων και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με την βόσκηση των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε δημόσια δάση.
6.Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να καταργούνται ή να συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και είναι υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες – κτηνοτρόφους της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Αγιάς, αλλά και για όσους ετεροδημότες έχουν νομίμως το δικαίωμα της βοσκής εντός των αυτών ορίων.
Ο παρών κανονισμός κρίνεται αναγκαίος για να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας, αλλά και οι τελικοί επωφελούμενοι- κτηνοτρόφοι, καθώς και να στηριχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο

 

Για Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις  κάντε κλικ ΕΔΩ
Δείτε όλο τον κανονισμό προς διαβούλευση στο συνημμένο αρχείο

επιστροφή στην κορυφή