Εγγραφή των νηπίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφή / επανεγγραφή
Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού & αίτηση επανεγγραφής (διατίθεται στον παιδικό σταθμό).

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Γ) Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:- Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
-Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες:
Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές,
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
-Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.

Δ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Στ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 eggrafi-nipiwn

επιστροφή στην κορυφή