Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ και σύμφωνα με το οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/12.03.2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.04.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) σύμφωνα με το οποίο : «20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.»
 4. Την υπ αριθμ. πρωτ.: 57/2020 (ΑΔΑ:6ΥΣΥΩ6Ι-ΜΥΑ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα : Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020.
 5. Την υπ' αριθμ. 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους και εγγράφηκαν σ' αυτόν οι πιστώσεις για την πρόσληψη προσωπικού δράσεων πυροπροστασίας
 6. την αριθμ. πρωτ.: 4119/19-05-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς περί ύπαρξης πιστώσεων σε Κ.Α. του προϋπ/σμου οικ. έτους 2020
 7. Την υπ' αριθ.: 57/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕΓΩ6Ι-ΜΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (04) μηνών και συγκεκριμένα την πρόσληψη δυο (2) ατόμων ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων ΔΕ , για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αγιάς

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

Γενικών Καθηκόντων ΔΕ

Δύο (2)

Τέσσερις (4) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ).
 2. Τίτλος – πιστοποιητικό σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση απασχόλησης να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη) (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

• να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
• Να έχουν απολυτήριο Λυκείου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγιάς συντασσόμενου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Aγιάς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγιάς και στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο Τηλέφωνο: 2494350121 & FAX: 2494023783.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ